Władze spółki

Zarząd

Rafał Stepiuk, Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Mode S.A. od marca 2015r. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2012r. zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje menadżerskie oraz zasiadając w zarządzie spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. Odznacza się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów, zdolnościami negocjacyjnymi oraz umiejętnością optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. W Mode S.A. pracuje w szczególności nad usprawnieniem mocy produkcyjnych, gospodarki magazynowej oraz wdrażaniem procesów wewnętrznych. Interesuje się nowoczesnymi technologiami oraz rozwojem infrastruktury w Polsce.

Rada nadzorcza

Marek Kasicki (39 lat), Przewodniczący RN

Wykształcenie wyższe – uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania i ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Posiada dyplom Executive MBA uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowany przez RSM Erasmus University Rotterdam. Ukończył Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów organizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową z Rouen oraz szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, fuzji i przejęć korporacyjnych. Posiada ponadto państwowe uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecnie sprawuje nadzór nad: Działem Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu, Funduszem Kapitałowym ARP inwestującym w innowacyjne projekty, Działem Księgowości oraz Działem Rozliczeń Finansowych. W Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pracuje od 1996 roku, pełniąc kolejno funkcje specjalisty ds. inwestycji, dyrektora finansowego – prokurenta w (latach 1998-2007), wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego (od 2007 r.).

Brał udział w: procesach prywatyzacyjnych, tworzeniu programów restrukturyzacyjnych, projektów kapitałowych oraz w organizowaniu finansowania dla wielu przedsiębiorstw pomorskich jak m.in. MIKROSTYK SA w Gniewie, POLMOS w Starogardzie Gdańskim, Chojnickie Fabryki Mebli. W latach 2000-2007 pełnił funkcje zarządcze w Spółce Grupa Zarządzająca Pomerania S.A., gdzie analizował, oceniał oraz organizował finansowanie projektów deweloperskich i inwestycyjnych. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Mikrostyk SA (w latach 1999-2004) oraz Wiceprzewodniczącym Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ( w latach 2002-2008 ). Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej SCVC Inveno Sp. z o.o. Interesuje się najnowszą historią Polski oraz trackingiem.

Konrad Szwedziński (37 lat), Wiceprzewodniczący RN

Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze. Studiował również w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1997-2007 z ramienia resortu pracował m.in. w polskich placówkach dyplomatycznych w Monachium, Wiedniu, Berlinie. Odbył liczne kursy w zakresie dyplomacji i funkcjonowania UE (Bruksela, Berlin, Bonn, Dublin). W 2007 roku był redaktorem naczelnym i współzałożycielem pierwszego i jedynego na polskim rynku specjalistycznego miesięcznika pt. „FUNDUSZE”, w pełni poświęconego tematyce funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Od 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy doradczej Spartan Sp. z o.o., a od 2010 r. Prezesa Zarządu funduszu kapitałowego Spartan Capital SA. W 2011 r. został powołany na Prezesa Zarządu Eversport S.A. oraz Członka Zarządu Clean Energy Venture S.A. Zasiada również w Radzie Nadzorczej spółki Setanta Finance Group S.A.

Interesuje się rynkami kapitałowymi i aktywnie na nich inwestuje. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Grzegorz Faleńczyk, członek RN

Prezes Zarzadu ABCUS Sp. z o.o.

Leszek Tadeusz Mazur, członek RN

Złożyciel spółki MODE z 2009 r. i twórca pierwszych produktów. Pozyskał do współpracy Agencję Rozwoju Pomorza oraz obecnych inwestorów w latach 2009-2011.

Rafał Kunicki, członek RN

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Marburgu (stypendysta DAAD) oraz na London Metropolitan University.

Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych oraz jako członek organów nadzoru spółek kapitałowych. Od 2005 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalista z obszaru prawa rynku kapitałowego, spółek, kontraktów i prawa procesowego.

Pan Rafał Kunicki w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono wobec niego pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Kontakt dla inwestorów

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu