Spis raportów

Zmiana stanu posiadania akcji

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej "Spółką", "Emitentem"_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18.10.2017 r. na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1_ Ustawy o ofercie, zawiadomienia od spółki ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsko - Białej _zwana dalej "Zawiadamiającą"_ o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Zawarcie umowy o powierzenie grantu

W nawiązaniu do treści raportu okresowego za II kwartał 2017 roku opublikowanego dnia 11 sierpnia 2017 roku, Zarząd MODE S.A. informuje, że została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Granty dla "Seal of excellence" z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mode S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 28.06.2017r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mode S.A. Pana Rafała Stepiuka, który dotychczasowo pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 28 czerwca 2017 roku i jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 22 marca 2017 roku i jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

MODE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 marca 2017 roku.

Zarząd MODE S.A. dalej: "Emitent", "Spółka" informuje iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: "Zgromadzenie", które odbyło się w dniu 22 marca 2017 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 61,178% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

MODE SA (1/2017) Zmiana stanu posiadania - korekta zawiadomienia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od Pana Leszka Tadeusza Mazura - Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zmianie stanu posiadania akcji MODE S.A., Zarząd MODE S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 09 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła od Pana Leszka Tadeusza Mazura korekta zawiadomienia przekazanego ww. raportem bieżącym.

MODE SA (11/2016) Zmiana stanu posiadania

Zarząd MODE S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ABS Investment S.A. ("Akcjonariusz")

MODE S.A.: Zmiana stanu posiadania

Zarząd MODE S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 08 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Leszka Tadeusza Mazura