Spis raportów

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 22 marca 2017 roku i jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

MODE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 marca 2017 roku.

Zarząd MODE S.A. dalej: "Emitent", "Spółka" informuje iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: "Zgromadzenie", które odbyło się w dniu 22 marca 2017 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 61,178% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

MODE SA (1/2017) Zmiana stanu posiadania - korekta zawiadomienia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od Pana Leszka Tadeusza Mazura - Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zmianie stanu posiadania akcji MODE S.A., Zarząd MODE S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 09 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła od Pana Leszka Tadeusza Mazura korekta zawiadomienia przekazanego ww. raportem bieżącym.

MODE SA (11/2016) Zmiana stanu posiadania

Zarząd MODE S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ABS Investment S.A. ("Akcjonariusz")

MODE S.A.: Zmiana stanu posiadania

Zarząd MODE S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 08 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Leszka Tadeusza Mazura

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki MODE S.A.

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 października 2016 roku otrzymał pisemne oświadczenie Pana Mikołaja Batora Prezesa Zarządu o rezygnacji ze sprawowanej przez niego funkcji. W związku z powyższą rezygnacją Pan Mikołaj Bator z dniem złożenia rezygnacji przestał być członkiem Zarządu Emitenta.
Spółka Mode S.A. będzie zarządzana przez Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Stepiuka.