Raport

MODE SA Zawiadomienie o sprzedaży akcji MODE S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący z plikiem 2/2015

JPG

Podstawa prawna: Regulamin rynku pozagiełdowego

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2015 r. Spółka otrzymała kompletne zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach MODE S.A. Transakcje, o których mowa powyżej związane była ze sprzedażą akcji w roku 2014. Transakcje zostały dokonane w trybie transakcji sesyjnej zwykłej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Informacje o sprzedaży (skrajnych) akcji MODE S.A. w 2014 roku

Pierwsza sprzedaż

20/01/2014 Ilość 3 akcje Wartość 1,95PLN

Ostatnia sprzedaż

12/11/2014 Ilość 1 akcja Wartość 0,63PLN

Wróć