← Investor Relations

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% liczby głosów na WZA Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. informuje, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 06.10.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia o przekroczeniu progu od Spartan Capital S.A.
Emitent w załączniku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść zawiadomienia.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji