← Investor Relations

Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach MODE S.A. (PLMODE000019)

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie _poprzednio: Mode S.A. z siedzibą w Straszynie; dalej: Emitent_ informuje, iż do Emitenta wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariuszy: Pana Piotra Bolińskiego, Pana Sławomira Jarosza oraz ABS Investment ASI S.A., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia, z zakreślonymi danymi wrażliwymi.