← Investor Relations

Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka przejmowana) Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu w dniu 3 października 2014 r. od Zarządu spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie , że w dniu 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako właściwy dla Spółki Przejmującej, dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka Przejmowana?).
Połączenie Spółki oraz Spółki Przejmowanej nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.
W związku z powyższym akcjonariuszem Spółki MODE S.A. w stosunku do akcji będących dotychczas własnością Spartan Capital S.A. została Spółka Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, lok. 211, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000377322.

Emitent w załączniku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść zawiadomienia.