← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach akcjami MODE S.A. dokonane przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 października 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu w dniu 3 października 2014 roku przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta ? Pana Konrada Szwedzińskiego – spółkę Spartan Capital SA, na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym oraz w ramach sesji zwykłej na rynku regulowanym, 292.604 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery)akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
Spółka Spartan Capital S.A. posiada aktualnie 1.552.604 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych Emitenta uprawniających do oddania 1.552.604 głosy na WZ Emitenta, co stanowi 26,26 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta i 26.6 % kapitału zakładowego.
Przed nabyciem ww. akcji, Spartan Capital S.A. posiadała 1.200.000 (słownie: milion dwieście tysięcy) akcji Emitenta, uprawniających do oddania 1.200.000 głosów na WZ Emitenta, które stanowiły 21,3 %
w ogólnej liczbie głosów i 21,3% kapitału zakładowego.
Jednocześnie Zarząd Spartan Capital S.A. informuje, że nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta w przyszłości oraz informuje, że nie występują osoby trzecie, z którymi spółka Spartan Capital S.A. zawarła umowy przedmiotem których miało być przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu z akcji Emitenta.
Emitent w załączniku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść zawiadomienia.