← Investor Relations

MODE S.A. Korekta raportu EBI nr 5/2014 Mode Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2014 Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, iż w raporcie “Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania? pojawił się na stronach 1 i 5 błąd dotyczący opisu zmian w kapitale własnym:
– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 340 401,66 zł.?
Powinno być:
– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 340 401,66 zł.?
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Poprawiona wersja dokumentu stanowi załącznik do niniejszego raportu.