← Investor Relations

MODE SA Raport za III kwartał 2013 – korekta Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku uzupełniony o dane z rachunku przepływów pieniężnych, zmian w kapitale własnym, zasad rachunkowości oraz liczby etatów.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”