← Investor Relations

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODE S. A. w dniu 12 lipca 2012 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, niniejszym informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A., zwołanego na dzień 12 lipca 2012 r., następującego punktu:
– “Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowaną sprawę, dodał ją do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia w załączeniu aktualny, uzupełniony porządek obrad wraz z uzupełnionym projektem uchwał.

  • Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
  • Mieszko Bisewski – Członek Zarządu