← Investor Relations

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 listopada 2021 r. Mode Spółka Akcyjna (PLMODE000019)

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie pod adresem: ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000393095, REGON: 220906517, NIP: 9571029651, o kapitale zakładowym w wysokości 1.182.643,60 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 listopada 2021 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-131 Warszawa (II piętro).
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.