Relacje inwestorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdańsk, dnia 06.10.2014 r.

MODE SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie tłumaczeń na język niemiecki ulotek promujących działalność firmy na targach Denkmal (Lipsk).

Tytuł projektu:

Rozwój eksportu MODE - wypromowanie produktów branży ochrony i zachowania zabytków

Termin realizacji projektu:

01.08.2013 08.12.2014

Oczekiwania – opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie tłumaczeń na język niemiecki ulotek (targi Denkmal Lipsk).

Termin ważności oferty: do 06.11.2014

Termin składania ofert do dnia: 15.10.2014

Prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy: w.polanski@mode360.eu lub faksem na 58 739 64 41 lub listem poleconym na adres: ul. Starowiejska 67, 80-534 Gdańsk.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.mode360.eu oraz w siedzibie spółki.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena

- czas realizacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wróć