Relacje inwestorskie

Zapytanie ofertowe

Gdańsk, dn. 10 listopada 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

MODE S.A

UL. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WERYFIKACJA WYNIKÓW BADAŃ WNIOSKODAWCY W ZAKRESIE STANDARDU OPISU KAMIENI ORAZ ICH CERTYFIKACJI NA POTRZEBY OBROTU ELEKTRONICZNEGO.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, w związku z realizacją projektu zakładającego stworzenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesu oceny jakości i wartości kamieni szlachetnych i biżuterii na podstawie fotografii 360 stopni, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu weryfikacji wyników badań wykonanych w ramach prac nad opracowaniem standardu opisu kamieni oraz ich certyfikacji na potrzeby obrotu elektronicznego.

Szczegółowy zakres prac:

Weryfikacji zostaną poddane wyniki prac dotyczących:

• Opracowania standardu jakości oceny kamieni szlachetnych, poprzez wyodrębnienie katalogu wzorców „hearts&arrows”;

• Opracowania standardu jakości oceny kamieni szlachetnych, poprzez wyodrębnienie skali luminescencji UV;

• Opracowania standardu fotografowania diamentów i pozostałych kamieni na potrzeby szkoleń dla pracowników MODE;

Wykonawca będzie dysponować całym materiałem będącym w dyspozycji Zamawiającego na zasadzie wglądu do dokumentacji.

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę do dnia 31.12.2014 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP

2.Datę sporządzenia oferty

3. Warunki i termin płatności

4. Okres realizacji usługi

5. Podpis Oferenta

6.Opis zgodnie z poniższymi kryteriami oceny

7.Cenę netto za wykonanie usługi

8.Termin ważności oferty

IV. KRYTERIA OCENY

Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

· Cena za usługę (przyznawane w odniesieniu do pozostałych ofert) oraz warunki płatności;

· Doświadczenie w opracowywaniu podobnych analiz (kryterium konieczne);

· Termin wykonania usługi (kryterium konieczne).

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, dodatkowym kryterium w celu wyłonienia zwycięzcy będzie najkorzystniejsza cena netto.

V. WARUNKI WSPÓŁPRACY

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zrealizowanej na rzecz Zamawiającego usługi w terminie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycena powinna być dostarczona pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:

MODE S.A.

ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

do dnia 01.12.2014 r. do godz. 12:00.

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:

w.kruszynski@mode360.eu

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Wróć