Relacje inwestorskie

Zapytanie ofertowe

Gdańsk, dn. 07 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

MODE S.A

UL. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

OPRACOWANIE SOFTWARE NA TABLET DLA PROTOTYPU KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWO PROGRAMISTYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO WIZUALIZACJĘ I ANIMACJĘ OBROTOWĄ ORAZ ICH PUBLIKACJĘ ONLINE W MODELU SAAS.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, w związku z realizacją projektu zakładającego stworzenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesu oceny jakości i wartości kamieni szlachetnych i biżuterii na podstawie fotografii 360 stopni, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu software na tablet dla prototypu kompletnego rozwiązania sprzętowo programistycznego umożliwiającego wizualizację i animację obrotową oraz ich publikację online w modelu saas.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia zostanie przedstawiona oferentowi po podpisaniu przez zainteresowanego umowy o zachowaniu poufności. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę do dnia 31.12.2014 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP

2.Datę sporządzenia oferty

3. Warunki i termin płatności

4. Okres realizacji usługi

5. Podpis Oferenta

6.Opis zgodnie z poniższymi kryteriami oceny

7.Cenę netto za wykonanie usługi

8.Termin ważności oferty

IV. KRYTERIA OCENY

Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

· Cena za usługę (przyznawane w odniesieniu do pozostałych ofert) oraz warunki płatności;

· Doświadczenie w opracowywaniu podobnych rozwiązań software (kryterium konieczne);

· Termin wykonania usługi.

V. WARUNKI WSPÓŁPRACY

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zrealizowanej na rzecz Zamawiającego usługi w terminie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycena powinna być dostarczona pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:

MODE S.A.

ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

do dnia 05.09.2014 r. do godz. 12:00.

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:

w.kruszynski@mode360.eu

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Załączniki:

20140707_Zachowanie_poufnosci_wzor.docx

Wróć