Relacje inwestorskie

Zapytanie ofertowe

Gdańsk, dn. 10 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

MODE S.A

UL. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

OPRACOWANIE ALGORYTMÓW ANALIZY OBRAZU NA POTRZEBY AUTOMATYCZNEJ CHARAKTERYSTYKI KAMIENI SZLACHETNYCH.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, w związku z realizacją projektu zakładającego stworzenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesu oceny jakości i wartości kamieni szlachetnych i biżuterii na podstawie fotografii 360 stopni, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu algorytmów analizy obrazu na potrzeby automatycznej charakterystyki kamieni szlachetnych.

W szczególności Zamawiający oczekuje wykonania oraz implementacji aplikacji pozwalającej na podstawie serii zdjęć wyodrębnić i ocenić cechy charakterystyczne diamentów takie jak:

· kształt obiektu

· czystość obiektu (widoczność inkluzji)

· proporcje szlifu tzw. hearts and arrows

Dla wykonania zadania należy zastosować metody z zakresu analizy i rozpoznawania obrazów rastrowych. W ramach prac należy stworzyć i przekazać pełną dokumentacje do kodu źródłowego, a także do dokumentacje przeprowadzonych testów - z dokładną ich analizą.

Opracowany program powinien działać na komputerze stacjonarnym pod systemem operacyjnym MS Windows.

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę do dnia 30.11.2014 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP

2.Datę sporządzenia oferty

3. Warunki i termin płatności

4. Okres realizacji usługi

5. Podpis Oferenta

6.Opis zgodnie z poniższymi kryteriami oceny

7.Cenę netto za wykonanie usługi

8.Termin ważności oferty

IV. KRYTERIA OCENY

Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

· Cena za usługę (przyznawane w odniesieniu do pozostałych ofert) oraz warunki płatności;

· Doświadczenie w opracowywaniu podobnych rozwiązań software (kryterium konieczne);

· Dysponowanie stosowną infrastrukturą IT (kryterium konieczne)

· Termin wykonania usługi (kryterium konieczne).

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, dodatkowym kryterium w celu wyłonienia zwycięzcy będzie najkorzystniejsza cena netto.

V. WARUNKI WSPÓŁPRACY

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zrealizowanej na rzecz Zamawiającego usługi w terminie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycena powinna być dostarczona pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:

MODE S.A.

ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

do dnia 01.08.2014 r. do godz. 12:00.

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:

w.kruszynski@mode360.eu

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Wróć