Relacje inwestorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

MODE S.A

UL. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC DORADZTWA W CELU ZASTRZEŻENIA WZORU PRZEMYSŁOWEGO LUB WZORU UŻYTKOWEGO URZĄDZENIA BĘDĄCEGO EFEKTEM PROJEKTU


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, w związku z realizacją projektu zakładającego stworzenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesu oceny jakości i wartości kamieni szlachetnych i biżuterii na podstawie fotografii 360 stopni, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu prac doradztwa w celu zastrzeżenia wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego urządzenia będącego efektem projektu.

Szczegółowy zakres prac:

Wszelkie prace doradcze związane z przeprowadzeniem procesu zastrzeżenia wzoru przemysłowego/użytkowego rozwiązań zastosowanych w urządzeniu będącym efektem projektu, w tym weryfikacja dokumentacji opracowanej przez Spółkę dotyczącej rozwiązania będącego przedmiotem procesu zastrzeżenia wzoru.

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę do dnia 15.12.2015 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP

2.Datę sporządzenia oferty

3. Warunki i termin płatności

4. Okres realizacji usługi

5. Podpis Oferenta

6.Doświadczenie w realizacji podobnych prac

7.Cenę netto za wykonanie usługi

8.Termin ważności oferty

IV. KRYTERIA OCENY

Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

· Cena za usługę (przyznawane w odniesieniu do pozostałych ofert);

· Doświadczenie w realizacji podobnych prac (kryterium konieczne);

· Termin wykonania usługi (kryterium konieczne).

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, dodatkowym kryterium w celu wyłonienia zwycięzcy będzie najkorzystniejsza cena netto.

V. WARUNKI WSPÓŁPRACY

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zrealizowanej na rzecz Zamawiającego usługi w terminie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycena powinna być dostarczona pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:

MODE S.A.

ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

Istniej również możliwości przesłania oferty w wersji elektronicznej na adres: w.kruszynski@mode360.eu

Oferta powinna być dostarczona do dnia 15.09.2015 r. do godz. 12:00.

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:

w.kruszynski@mode360.eu

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Wróć