Relacje inwestorskie

Zapytanie ofertowe

Gdańsk, dn. 4 września 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

MODE S.A

UL. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

DOSTAWY WYPOSAŻENIA IT DLA STANOWISKA PRACOWNIKA DZIAŁU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO.

.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, w związku z realizacją projektu zakładającego stworzenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesu oceny jakości i wartości kamieni szlachetnych i biżuterii na podstawie fotografii 360 stopni, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu

wyposażenia it dla stanowiska pracownika działu badawczo – rozwojowego.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Apple MacBook Pro Retina 15.4/2.0GHZ/8GB/256GB FLASH

2. Apple iMac 27" quad-core i5 3.2GHz/8GB/1TB/GeForce GT 755M 1GB

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa powinna zostać zrealizowana do dnia 10.10.2014 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP

2. Datę sporządzenia oferty

3. Warunki i termin płatności

4. Podpis Oferenta

5. Cenę netto za wykonanie usługi

IV. KRYTERIA OCENY

Oferty zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

· Cena

V. WARUNKI WSPÓŁPRACY

Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie na realizację dostawy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycena powinna być dostarczona pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:

MODE S.A.

ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

do dnia 26.09.2014 r. do godz. 12:00.

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:

w.kruszynski@mode360.eu

Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Wróć