Relacje inwestorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdańsk, dnia 24.11.2014 r.

MODE SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie filmu reklamowego promującego działalność firmy.

Tytuł projektu:

Rozwój eksportu MODE - wypromowanie produktów branży ochrony i zachowania zabytków

Termin realizacji projektu:

01.08.2013 31.03.2015

Oczekiwania – opis przedmiotu zamówienia:

- Stworzenie filmu reklamowego promującego działalność firmy,

- W wersji językowej – niemiecki

- Film oznakowany zgodnie z wytycznymi dla poddziałania 6.5.2.

Termin ważności oferty: do 24.02.2015

Termin składania ofert do dnia: 08.12.2014

Prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy: office@mode360.eu lub faksem na 58 739 64 41 lub listem poleconym na adres: ul. Starowiejska 67, 80-534 Gdańsk.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.mode360.eu oraz w siedzibie spółki.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena

- czas realizacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wróć