Relacje inwestorskie

Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT

Tytuł projektu:

Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MODE S.A. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister oraz Twister Mini, będących własnością firmy MODE S.A. Są to innowacyjne urządzenia do zastosowania w fotografii produktowej w branży e-commerce.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji - 3;
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 10 156 614.16 PLN;
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 9 503 167.64 PLN.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 525 900.00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 394 425.00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Termin realizacji:

01/08/2018 - 31/07/2019

Wróć