← Relacje Inwestorskie

Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Mode S.A. z Sygnis New Technologies sp. z o.o. MODE S.A. (PLMODE000019)

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _dalej: Mode_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mode oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Sygnis_ podjęły uchwały, w sprawie połączenia obu podmiotów _dalej: Połączenie_, zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 31 sierpnia 2021 r. Planem Połączenia _dalej: Plan Połączenia_.

Zarząd wskazuje, iż Połączenie Mode z Sygnis zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Sygnis na Mode w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które Mode wyda wspólnikom Sygnis na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Mode zostanie podwyższony z kwoty 1.182.643,60 zł do kwoty 4.548.586,00 zł, tj. o kwotę 3.365.942,40 zł w drodze emisji 16.829.712 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, o cenie emisyjnej 1,89 zł każda akcja, które zostaną wydane w procesie Połączenia wspólnikom Sygnis, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje serii C zostaną wydane wspólnikom Sygnis w następującym stosunku: za jeden udział Sygnis o wartości nominalnej 230,00 zł zostanie przyznane 9.606 akcji serii C, w taki sposób, że łącznie na rzecz wspólników Sygnis wydanych zostanie 16.829.712 akcji serii C. Nowo emitowane akcje serii C będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii C będą uprawnione do udziału w zysku Mode począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja Połączenia. Akcje serii C nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.