Władze spółki

Zarząd

Rafał Stepiuk, Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Mode S.A. od czerwca 2017r. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2012r. zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje menadżerskie oraz zasiadając w zarządzie spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. Odznacza się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów, zdolnościami negocjacyjnymi oraz umiejętnością optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

W Mode S.A. pracuje w szczególności nad usprawnieniem mocy produkcyjnych, gospodarki magazynowej oraz wdrażaniem procesów wewnętrznych. Interesuje się nowoczesnymi technologiami oraz rozwojem infrastruktury w Polsce.

Rada nadzorcza

Konrad Szwedziński,

Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze. Studiował również w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1997-2007 z ramienia resortu pracował m.in. w polskich placówkach dyplomatycznych w Monachium, Wiedniu, Berlinie. Odbył liczne kursy w zakresie dyplomacji i funkcjonowania UE (Bruksela, Berlin, Bonn, Dublin). W 2007 roku był redaktorem naczelnym i współzałożycielem pierwszego i jedynego na polskim rynku specjalistycznego miesięcznika pt. „FUNDUSZE”, w pełni poświęconego tematyce funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Od 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy doradczej Spartan Sp. z o.o., a od 2010 r. Prezesa Zarządu funduszu kapitałowego Spartan Capital SA. W 2011 r. został powołany na Prezesa Zarządu Eversport S.A. oraz Członka Zarządu Clean Energy Venture S.A. Zasiada również w Radzie Nadzorczej spółki Setanta Finance Group S.A.

Interesuje się rynkami kapitałowymi i aktywnie na nich inwestuje. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Grzegorz Faleńczyk,

Prezes Zarzadu ABCUS Sp. z o.o.

Leszek Tadeusz Mazur,

Złożyciel spółki MODE z 2009 r. i twórca pierwszych produktów. Pozyskał do współpracy Agencję Rozwoju Pomorza oraz obecnych inwestorów w latach 2009-2011.

Paweł Zając,

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, studia na specjalności: Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG – Studium Podyplomowe – Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem). Posiada doświadczenie w bankowości, rachunkowości i controlingu. Od kilku lat zajmuje się funduszami VC typu seed. Od 2012 roku pracuje w ramach Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. W grudniu 2016 roku został dyrektorem w Dziale Inwestycji Kapitałowych zarządzającym w ramach funduszu portfelem ponad 30 spółek. Posiada także doświadczenie w organach spółek. Aktualnie pełni m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Sinutronic Sp. z o.o. oraz Xenga Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o.

Pan Paweł Zając poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Paweł Zając nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Zając nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Artur Zmysłowski,

Wyróżniony nagrodą Rektora absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomicznego, kierunek Finanse i Bankowość. Studiował w Szkole Biznesu na Uniwersytecie w Huddersfield w Anglii w ramach stypendium TEMPUS. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 1688 od 1998 roku. Przebieg pracy zawodowej: Dom Maklerski „PENETRATOR”, oddział w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku, POK w Gdańsku Kierownik Punktu Obsługi Klienta, Hexus Capital Management – analityk; KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, POK Gdańsk/Sopot Kierownik Punktu Obsługi Klienta; DM PKO Bank Polski, Punkt Obsługi Klienta w Gdyni Makler Papierów Wartościowych; DM PKO BP, Centrum Bankowości Prywatnej w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Noble Securities, oddział w Gdyni Makler Papierów Wartościowych/Broker

Pan Artur Zmysłowski poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Artur Zmysłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Zając nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Kontakt dla inwestorów

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu