Spis raportów

Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd MODE S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. Członek Zarządu Emitenta p. Konrad Szwedziński złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 r. W treści rezygnacji nie podano jej powodu.

Raport nr 17/2018 - Zawarcie znaczącej umowy o dofinansowanie z PARP

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie_"Spółka"_podaje do wiadomości, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Spółką o dofinansowanie projektu: Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT / ICT w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych - Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Mode S.A. na nową kadencję – uzupełnienie informacji Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatu EBI o nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawia poniżej życiorysy członków Rady Nadzorczej w składzie: Artur Zmysłowski, Paweł Zając, Grzegorz Faleńczyk, Roman Pudełko oraz Piotr Boliński, powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r., na okres nowej wspólnej, rocznej kadencji.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki - uzupełnienie informacji Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie (dalej "Spółka", ”Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 10/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., informuje o uzupełnieniu życiorysu Wiceprezesa Spółki Pana Konrada Szwedzińskiego o treść: „Pan Konrad Szwedziński jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych i/lub wspólnikiem w następujących podmiotach: Science Connect sp. z o.o. (Członek Zarządu, wspólnik), Clean Energy Venture SA (Członek Zarządu, akcjonariusz), City Inspire SA (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), Excelead SA (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), Pride Gaming sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej, wspólnik), Stayforlonger sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Tax4U sp. z o.o. (wspólnik).” oraz „Ponadto, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: Piaseczno Park sp. z o.o. (Członek Zarządu), FW Jeżewo sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Zachodniopomorski Zespół Elektrowni sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Mennica Skarbowa SA (Członek Rady Nadzorczej), Setanta ASI SA (Członek Zarządu), MODE SA. (Członek Rady Nadzorczej).”