Spis raportów

Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd MODE S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. Członek Zarządu Emitenta p. Konrad Szwedziński złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 r. W treści rezygnacji nie podano jej powodu.

Raport nr 17/2018 - Zawarcie znaczącej umowy o dofinansowanie z PARP

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie_"Spółka"_podaje do wiadomości, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Spółką o dofinansowanie projektu: Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT / ICT w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych - Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Mode S.A. na nową kadencję – uzupełnienie informacji Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatu EBI o nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawia poniżej życiorysy członków Rady Nadzorczej w składzie: Artur Zmysłowski, Paweł Zając, Grzegorz Faleńczyk, Roman Pudełko oraz Piotr Boliński, powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r., na okres nowej wspólnej, rocznej kadencji.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki - uzupełnienie informacji Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie (dalej "Spółka", ”Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 10/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., informuje o uzupełnieniu życiorysu Wiceprezesa Spółki Pana Konrada Szwedzińskiego o treść: „Pan Konrad Szwedziński jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych i/lub wspólnikiem w następujących podmiotach: Science Connect sp. z o.o. (Członek Zarządu, wspólnik), Clean Energy Venture SA (Członek Zarządu, akcjonariusz), City Inspire SA (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), Excelead SA (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), Pride Gaming sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej, wspólnik), Stayforlonger sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Tax4U sp. z o.o. (wspólnik).” oraz „Ponadto, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: Piaseczno Park sp. z o.o. (Członek Zarządu), FW Jeżewo sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Zachodniopomorski Zespół Elektrowni sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Mennica Skarbowa SA (Członek Rady Nadzorczej), Setanta ASI SA (Członek Zarządu), MODE SA. (Członek Rady Nadzorczej).”

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Konrada Szwedzińskiego do składu Zarządu Spółki, w tym do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia podjęcia uchwały tj. 5 lipca 2018 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Mode S.A. na nową kadencję Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. powołało trzech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Artura Zmysłowskiego, Pana Pawła Zająca i Pana Grzegorza Faleńczyka oraz dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Romana Pudełko i Pana Piotra Bolińskiego na nową wspólną roczną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2018.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 czerwca 2018 roku. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. dalej: "Emitent", "Spółka" informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: "Zgromadzenie", które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 66,64% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu: