Spis raportów

Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _"Spółka"_ podaje do wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Spółką o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie autorskich algorytmów analizy i obróbki obrazu w ramach systemu MODEViD 4.0, umożliwiającego automatyczną wizualizację produktów w branży e-commerce" w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Raport bieżący nr 9/2017 Korekta numeracji raportu bieżącego numer 6/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r.

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 7/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku został błędnie oznaczony numerem 6/2017.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 6/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku powinien zostać oznaczony numerem 7/2017. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 6/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 7/2017.

Raport bieżący nr 10/2017 Korekta numeracji raportu bieżącego numer 16/2017 z dnia 18 października 2017r.

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 8/2017 z dnia 18 października 2017 roku został błędnie oznaczony numerem 16/2017.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 16/2017 z dnia 18 października 2017 roku powinien zostać oznaczony numerem 8/2017. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 16/2017 z dnia 18 października 2017 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 8/2017.

Raport bieżący nr 11/2017 Zmiana stanu posiadania akcji

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej "Spółką", "Emitentem"_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 20.10.2017 r. na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1_ Ustawy o ofercie, zawiadomienia od Pana Leszka Tadeusza Mazura zamieszkałego w Gdańsku _zwanym dalej "Zawiadamiający"_ o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie posiadania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Raport bieżący nr 12/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach MODE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej "Spółką", "Emitentem"_ niniejszym informuje, że w dniu 20 października 2017 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej - Pana Leszka Mazura, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zmiana stanu posiadania akcji

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej "Spółką", "Emitentem"_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18.10.2017 r. na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1_ Ustawy o ofercie, zawiadomienia od spółki ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsko - Białej _zwana dalej "Zawiadamiającą"_ o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Zawarcie umowy o powierzenie grantu

W nawiązaniu do treści raportu okresowego za II kwartał 2017 roku opublikowanego dnia 11 sierpnia 2017 roku, Zarząd MODE S.A. informuje, że została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Granty dla "Seal of excellence" z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mode S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 28.06.2017r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mode S.A. Pana Rafała Stepiuka, który dotychczasowo pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 28 czerwca 2017 roku i jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.