Raport

MODE S.A. Korekta raportu EBI nr 5/2014

W nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2014 Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, iż w raporcie „Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania” pojawił się na stronach 1 i 5 błąd dotyczący opisu zmian w kapitale własnym:

„zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 340 401,66 zł.”

Powinno być:

„zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 340 401,66 zł.”

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Poprawiona wersja dokumentu stanowi załącznik do niniejszego raportu. PDF

Wróć