Raport

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

Zarząd MODE S.A. informuje, że w dniu 05.02.2016 Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 poz. 94 j.t.). Osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej poinformowała, że w 2015 roku nabyła łącznie 7090 (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji Spółki MODE S.A. Łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 euro. Transakcje zakupu akcji zostały dokonane w trybie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect:

16.03.2015 – 3100 akcji po cenie 0,32 pln

25.03.2015 – 1500 akcji po cenie 0,37 pln

26.03.2015 – 2490 akcji po cenie 0,34 pln

Przed nabyciem ww akcji osoba nie posiadała akcji Emitenta.

Osoba zawiadamiająca, jako będąca członkiem Rady Nadzorczej, jest zobowiązana do przekazywania informacji o zawartych transakcjach na akcjach MODE S.A. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Wróć