Raport

MODE S.A.: Zmiana stanu posiadania

Zarząd MODE S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 08 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Leszka Tadeusza Mazura – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o następującej treści: "Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o sprzedaży akcji, co się łączy ze zmianą dotychczasowego stanu posiadania udziałów w spółce MODE SA. 300.000 akcji Spółki sprzedałem na drodze umowy cywilno prawnej sfinalizowanej wydaniem dyspozycji przeniesienia akcji MOE w dniu 7 grudnia 2016 roku oraz 54.203 rozdrobnionych akcji na drodze operacji na koncie brokerskim. W związku z powyższymi operacjami stan mojego posiadania na dzień dzisiejszy tj. 7 grudnia 2016 roku wynosi 301.798 akcji MOE a udziały w akcjonariacie Spółki spadły z 11,1% do poziomu 5,1%."

Wróć