Raport

MODE SA (1/2017) Zmiana stanu posiadania - korekta zawiadomienia

Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od Pana Leszka Tadeusza Mazura - Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zmianie stanu posiadania akcji MODE S.A., Zarząd MODE S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 09 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła od Pana Leszka Tadeusza Mazura korekta zawiadomienia przekazanego ww. raportem bieżącym.

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego skorygowanego zawiadomienia:

"Niniejsza korekta sporządzona została z uwagi na popełnione omyłki w zawiadomieniu z dnia 8 grudnia 2016 roku, tj.:

1. w dacie transakcji (pierwotnie ujęto datę wydania dyspozycji przeksięgowania, co nie jest tożsame z datą transakcji);

2. braku wszystkich wymaganych ustawą elementów zawiadomienia.

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA PO KOREKCIE:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MODE z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą w dniu 9 grudnia 2016 r. w drodze umowy cywilnoprawnej, 300.000 akcji na okaziciela Spółki.

2 .Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zawarciem transakcji posiadałem 601.798 akcji, co stanowiło 10,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 601.798 głosów, co stanowiło 10,18% ogólnej liczby głosów.

3 .Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, posiadam 301.798 akcji stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 301.798 głosów, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy - umowy nie zostały zawarte.

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69. Ust. 4 pkt 7-9 ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy."

Wróć