Raport

Jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny MODE S.A. za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MODE S.A. raport roczny za 2016

Sprawozdanie Finansowe MODE S.A. za 2016

Opinia biegłego rewidenta MODE S.A. 2016

Oświadczenie Zarządu dot. rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności MODE za 2016

Oświadczenie Zarządu dot. wyboru podmiotu dokonującego badania SF za 2016

Wróć