Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Zarząd MODE S.A. dalej: "Emitent", "Spółka" informuje iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: "Zgromadzenie", które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 34,9386% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.650.000

Liczba głosów 1.650.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 79,86%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 27,90%

2. ABS Investment S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 416.000

Liczba głosów 416.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 20,14%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,04%


Wróć