Raport

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2019 r. zawarł z Biurem Audytorskim K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1768 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Wróć