← Relacje Inwestorskie

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad, tj. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia systemu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki. Nie było sytuacji w której Zgromadzenie nie podjęło uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą Statut Spółki. Dodano art. 13a, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 13a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji przez Sad zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Z uwagi na sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowi on również załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.