← Relacje Inwestorskie

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2021 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
W związku z uchwalonymi zmianami Statutu Spółki, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Stepiuk – Prezes Zarządu