← Relacje Inwestorskie

Zmiany w Zarządzie MODE SA Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 09.03.2015r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Wiceprezesa ds. Finansowych, Pana Wojciecha Kruszyńskiego oraz uchwałę o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Pana Rafała Stepiuka.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia życiorys nowego Członka Zarządu Spółki:

Rafał Stepiuk – absolwent Politechniki Lubelskiej – Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Kierunek Elektrotechnika. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia skutecznych negocjacji z poddostawcami i podwykonawcami oraz nadzorowania projektów inwestycyjnych z dziedziny teletechniki i energii odnawialnych. Aktualnie pełni m.in. funkcje Prezesa Zarządu w Fotowoltaika Mazowiecka Sp. z o.o., Fotowoltaika Lubelska Sp. z o.o., CEV PV1 Sp. z o.o., CEV PV2 Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu w spółce Farma Wiatrowa Jeżewo Sp. z o.o.. Zakłada się, że posiadane przez Pana Rafała Stepiuka kompetencje przełożą się na usprawnienie działalności operacyjnej spółki oraz przyspieszenie wprowadzenia na globalny rynek nowych, innowacyjnych produktów do tworzenia profesjonalnych prezentacji 360° oraz do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych.

Pan Rafał Stepiuk poza spółką Mode S.A. nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Rafał Stepiuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Rafał Stepiuk nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

– Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
– Rafał Stepiuk – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”