← Investor Relations

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii C MODE S.A. (PLMODE000019)

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie _poprzednio: Mode S.A. z siedzibą w Straszynie; dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyznania akcji Emitenta serii C na rzecz dotychczasowych wspólników spółki pod firmą Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Sygnis New Technologies_.

Mocą uchwały, w związku z wydaniem w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 4.548.586,00 zł w związku z połączeniem Emitenta jako spółką przejmującą z Sygnis New Technologies jako spółką przejmowaną _w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Sygnis New Technologies w zamian za nowo emitowane akcje serii C w łącznej liczbie 16.829.712 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, przeznaczone do przyznania wspólnikom Sygnis New Technologies na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez zarządy obu spółek w dniu 31 sierpnia 2021 roku_, które to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało uchwalone w dniu 29 listopada 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz faktem, iż w dniu 30 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta z Sygnis New Technologies, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym dokonał przyznania akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, na rzecz 29 osób fizycznych i prawnych, posiadających na dzień 29 grudnia 2021 roku co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym spółki Sygnis New Technologies. W zamian za każdy 1 udział posiadany w Sygnis New Technologies, przyznano 9.606 akcji serii C Emitenta.
Zarząd Emitenta przypomina, iż połączenie jest efektem podjętych przez Emitenta oraz Sygnis New Technologies uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował w raportach ESPI nr 20/2021 z dn. 29 listopada 2021 r. oraz EBI nr 11/2021 z dn. 29 listopada 2021 r. Ponadto informacje o zamiarze połączenia Emitent przekazywał w raportach ESPI nr 17/2021 z dn. 28 października 2021 r. oraz 19/2021 z dn. 17 listopada 2021 r.