← Investor Relations

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 13 grudnia 2019 r. podpisał z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA _”PRP”_ umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pt. “Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360° produktów, uwzględniającego autorskie algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe” _”Projekt”_, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustala się na 30.09.2021 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 626 900,89 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 536 177,39 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1 938 204,53 PLN i stanowiącej nie więcej niż 76,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Niniejsza dotacja ma zostać przeznaczona na stworzenie nowych funkcjonalności zarówno w autorskim oprogramowaniu Spółki jak i w produkowanych urządzeniach. Zakres prac został podyktowany zmieniającymi się wymaganiami rynku i sprawi, że Spółka lepiej dostosuje swoją ofertę do oczekiwań klientów oraz będzie miała możliwość dotarcia do jeszcze szerszego grona potencjalnych odbiorców. Realizacja niniejszego projektu jest zaplanowana na 2020 i 2021 rok.