← Investor Relations

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa _w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki otrzymał informację o podpisaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. o zawarciu umowy; dalej: “Umowa”_, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pt. “Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy MODE S.A.” _”Projekt”_, realizowanego w ramach w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚ w promocji marek produktowych – Go To Brand w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 258 400,00 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych na pokrycie kosztów Projektu wynosi 258 400,00 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 193 800,00 zł, co stanowi 75% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2020 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem Projektu jest promocja oferty produktowej Spółki na rynku międzynarodowym, zgodnie z założeniami branżowego programu promocji dedykowanego branży IT/ICT. Podejmowane w ramach Projektu działania promocyjne mają na celu wzrost rozpoznawalności na rynkach zagranicznych marki MODE oraz oferowanych przez nią produktów: Photo Composer, Jumbo360, twister oraz Twister Mini. Zakres projektu obejmuje:
– udział w charakterze wystawcy w 3 imprezach wystawienniczych, na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Niemiec,
– zakup materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych w celu utrwalenia wizerunku marki produktowej Spółki, a także Marki Polskiej Gospodarki.
Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów Photo Composer, Jumbo360, twister oraz Twister Mini, będących własnością Spółki.