← Investor Relations

Powołanie Prezesa Zarządu Mode S.A. na kolejną kadencję Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 27.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu.

Pan Rafał Stepiuk od 09.03.2015r. pełnił w ramach Spółki funkcję Członka Zarządu, a od 29.06.2017r. funkcję Prezesa Zarządu.

Rafał Stepiuk – absolwent Politechniki Lubelskiej – Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Kierunek Elektrotechnika. Od 2012r. zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje menadżerskie oraz zasiadając w zarządzie spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. Odznacza się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów, zdolnościami negocjacyjnymi oraz umiejętnością optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz nadzorowania projektów inwestycyjnych. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Fotowoltaika Mazowiecka Sp. z o.o., Fotowoltaika Lubelska Sp. z o.o., CEV PV1 Sp. z o.o., CEV PV2 Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu w spółce Farma Wiatrowa Jeżewo Sp. z o.o..

Pan Rafał Stepiuk poza spółką Mode S.A. nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Rafał Stepiuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Rafał Stepiuk nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.