← Investor Relations

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Mode Spółka Akcyjna

Raport EBI zał. nr 3 do regulaminu ASO
tytuł: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
Zarząd spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie (dalej “Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Konrada Szwedzińskiego do składu Zarządu Spółki, w tym do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia podjęcia uchwały tj. 5 lipca 2018 r.
Pan Konrad Szwedziński posiada wykształcenie wyższe – ukończył Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji
w Warszawie.
W latach 1997-2007 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z ramienia resortu pracował m.in. w polskich placówkach dyplomatycznych w Monachium, Wiedniu, Berlinie. Odbył liczne kursy w zakresie dyplomacji i funkcjonowania UE (Bruksela, Berlin, Bonn, Dublin).
Od 2007 roku zdobywał doświadczenie biznesowe, pełniąc funkcje
w zarządach i radach nadzorczych spółek z obszaru doradztwa finansowego i inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Posiada doświadczenie w komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami. Interesuje się rynkiem kapitałowym oraz nowymi technologiami. Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim.
Pan Konrad Szwedziński jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych i/lub wspólnikiem w następujących podmiotach: Science Connect sp. z o.o. (Członek Zarządu, wspólnik), Clean Energy Venture SA (Członek Zarządu), City Inspire SA (Członek Rady Nadzorczej), Excelead SA (Członek Rady Nadzorczej), Pride Gaming sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej, wspólnik), Stayforlonger sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Tax4U sp. z o.o. (wspólnik).
Pan Konrad Szwedziński jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu w spółce Blakomo sp. z o.o., która jest akcjonariuszem MODE SA.
Ponadto w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: Piaseczno Park sp. z o.o. (Członek Zarządu), FW Jeżewo sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Zachodniopomorski Zespół Elektrowni sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Mennica Skarbowa SA (Członek Rady Nadzorczej), Setanta ASI SA (Członek Zarządu).
Pan Konrad Szwedziński poza spółką Mode S.A. nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Konrad Szwedziński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Konrad Szwedziński nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.