← Investor Relations

Raport roczny za 2011 rok – korekta Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu uzupełnienie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2011 o:
– podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego w przeliczeniu na euro
– sprawozdania zarządu Emitenta na temat jego działalności
– informacja na temat stosowania przez MODE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

W pozostałym zakresie treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.