← Investor Relations

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 23 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, na podstawie której postanowiono o dodaniu art. 13a do Statutu Spółki o następującej treści:
„Art. 13a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę nr 24 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego komunikatu).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rafał Stepiuk – Prezes Zarządu