← Investor Relations

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. do Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Nr umowy: POIG.01.04.00-22-365/13) o dofinansowanie projektu “Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych “, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych współfinansowanego ze środków publicznych: dotacji celowej stanowiącej część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesu wizualizacji produktów na potrzeby e-commerce. Efekty projektu będą dedykowane do rynku profesjonalnego w krajach USA, Niemczech oraz Azji.

Na mocy umowy przyznano wsparcie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 739 tys. PLN. Dofinansowanie wynosi 53,05% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na wynik Spółki w bieżącym roku.