← Investor Relations

Wniosek akcjonariusza w sprawie uzupełnienia porządku obrad Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wniosek od ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, działającej na odstawie art. 401 §1 Ksh, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. o punkt o następującej treści:
– Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki..

Jednocześnie ABS Investment SA przekazała projekt uchwały, który załączono do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.