← Investor Relations

Wprowadzenie akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku NewConnect Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 233/2012 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki:
1) 5.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN każda,
2) 63.218 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN każda,

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.