← Investor Relations

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 czerwca 2018 roku. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: “Zgromadzenie”, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 66,64% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.650.000
Liczba głosów 1.650.000
Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 41,87%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 27,90%

2. Setanta S.A.
Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.552.604
Liczba głosów 1.552.604
Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 39,40%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 26,26%

3. ABS Investment S.A.
Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 738.100
Liczba głosów 738.100
Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 18,73%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,48%