← Investor Relations

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 238/2012, zgodnie z którą określono dzień 16 marca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki:
1) 5.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN każda,
2) 63.218 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN każda,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLMODE000019”.

Wszystkie akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą MODE i oznaczeniem MOE.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.