← Investor Relations

Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _dalej: Mode_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2021 z dn. 26 lutego 2021 r., w którym przekazał informację o zawarciu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji _dalej: Term Sheet_ ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej: Sygnis_, w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Mode z Sygnis w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Sygnis na Mode za akcje, które Mode wyda wspólnikom Sygnis _łączenie się przez przejęcie; dalej: Połączenie_, informuje, iż w dniu 27 maja 2021 r. zawarł aneks do Term Sheet _dalej: Aneks_. Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia z dotychczas obowiązującego nie późniejszego niż 31 maja 2020 r. na nowy nie późniejszy niż 31 sierpnia 2021 r.
Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.