← Investor Relations

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 marca 2020 r. zawarł ze spółką K.R. Group Sp. z o.o. Tax Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1768 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.