← Investor Relations

Zawarcie znaczącej umowy o dofinansowanie z PARP MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie_”Spółka”_podaje do wiadomości, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Spółką
o dofinansowanie projektu: Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży
IT / ICT w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zasady i warunki finansowania nie będą odbiegać od powszechnie stosowanych w tego typu programach.

Nr Umowy: POIR.03.03.03-22-0044/18-00

Wysokość dofinansowania to 394.425,00 zł.

Całkowita wartość _budżet_ projektu to 525.900,00 zł.

Spółka będzie promować m.in. swoje najnowsze rozwiązania dla rynku e-commerce, będące wynikiem prac B+R. Potwierdziły one już swoją wysoką jakość i atuty użytkowe podczas kilku znaczących imprez targowych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów oraz ekspertów. Otrzymane dofinansowanie dedykowane promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych doskonale więc wpisuje się w harmonogram działań rozwojowych Spółki.