← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Ryszarda Kunickiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
“Ryszard Kunicki _Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku _t.j. Dz.U. 2019, poz. 623 ze zm. – Ustawa_, zawiadamia o”

1. zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MODE SA poniżej 5% w wyniku zbycia w dniu 17 kwietnia 2020 roku 3.000 akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect;
2. przed zbyciem Zawiadamiający posiadał 297.430 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 5,03 % udziału w kapitale Spółki uprawniających do 297.430 głosów na WZA Spółki;
3. po dokonanym zbyciu Zawiadamiający posiada 294.430 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,98 % udziału w kapitale Spółki uprawniających do 294.430 głosów na WZA Spółki;
4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki;
5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. C Ustawy;

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5 913 218 oraz liczba głosów na WZA spółki wynosi 5 913 218.”