← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie przekroczenia progu 10% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mode S.A. _”Spółka”_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została przeksięgowaniem w dniu 4 września 2020 r. łącznie 563 866 akcji Spółki, w drodze realizacji 3 umów cywilnoprawnych, na podstawie których akcje zostały nabyte. O przeksięgowaniu akcji dowiedziałem się w dniu 7 września 2020 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 151 739 akcji stanowiących 2,57% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 151 739 głosów, co stanowi 2,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 715 605 akcji stanowiących 12,10% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 715 605 głosów, co stanowi 12,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
715 605 głosów, co stanowi 12,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”