← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez obniżenie udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia:

“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez obniżenie udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: “Spółka”_.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została przeksięgowaniem w dniu 4 września 2020 r. 178.202 akcji Spółki, w drodze realizacji cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcją posiadaliśmy 900.000 akcji stanowiących 15,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 900.000 głosów, co stanowiło 15,22% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadamy 721.798 akcji stanowiących 12,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 721.798 głosów, co stanowi 12,21% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy. Podmiot zależny nie posiada akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

721.798 głosów, co stanowi 12,21% ogólnej liczby głosów.”